Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN INFORMATIEPRODUCTEN KANKER.NL

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de brochures, samenvattingen, tekenblokken en andere informatieproducten die beschikbaar wordt gesteld in de webwinkel van Kanker.nl gevestigd te (1062XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65.

Door de informatieproducten in de webwinkel te downloaden of te bestellen sluit u een overeenkomst met Kanker.nl en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op de overeenkomst. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenissen, zowel in enkelvoud als in meervoud

Informatieproducten:
folders, samenvattingen, woordenboeken, verwijskaartjes, tekenblokken en andere (beeld)materialen die door Kanker.nl in de Webwinkel ter beschikking worden gesteld;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle huidige en toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Informatieproducten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten.

Artikel 2 Bestelling en gebruik van de Informatieproducten

2.1 Met de Informatieproducten proberen wij u betrouwbare en praktische informatie en hulpmiddelen te geven. De Informatieproducten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld en worden periodiek aan de meest actuele inzichten aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud ervan onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

2.2 Het gebruik van de Informatieproducten is volledig voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de Informatieproducten en wij adviseren dan ook om altijd goed te controleren of u gebruik maakt van de meest actuele versies.

2.2 De Informatieproducten kunnen niet gezien worden als een alternatief voor de behandeling en informatie van een zorgverlener. Het betreft slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of medische vragen altijd uw behandelend zorgverlener.

2.3 De Informatieproducten kunnen hyperlinks naar informatie op sites van derden bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de informatieproducten waarnaar wordt verwezen.

2.4 U staat er voor in dat de alle gegevens die u verstrekt juist zijn en dat uw bestelling van de Informatieproducten uitsluitend voor uzelf of uw organisatie is en, indien u de bestelling namens een organisatie plaatst, dat u bevoegd bent om de organisatie te vertegenwoordigen. Indien blijkt dat u de bestelling voor een organisatie of andere derde plaatst zonder daartoe bevoegd te zijn, zij wij gerechtigd alle kosten en schade op u te verhalen.

2.5 Wij zijn gerechtigd om de door u bestelde hoeveelheden of soorten Informatieproducten om ons moverende redenen te beperken. Deze beperking vindt bijvoorbeeld plaats indien we een beperkte voorraad hebben of er een vermoeden bestaat dat uw bestelling een onrechtmatige bestelling betreft.

Artikel 3 Gebruiksrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Kanker.nl verleent u een niet-exclusief recht om de Informatieproducten te gebruiken met in met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden.

3.2 U mag de Informatieproducten niet wijzigen, verbeteren, bewerken, inkorten of op enige andere wijze dan bedoeld in dit artikel 3 te gebruiken.

3.3 U mag de Informatieproducten in het kader van uw beroepsuitoefening verstrekken aan derden, bijvoorbeeld in het kader van een behandelrelatie.

3.4 U mag de Informatieproducten openbaar maken in uw eigen voorlichtingsmateriaal of op uw website of online applicatie, één en ander onder de strikte voorwaarde dat u voldoet aan de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden en dat u een correcte doorverwijzing opneemt naar Kanker.nl en de correcte bron vermeldt. Hiervoor kunt u gebruik maken van het logoset [hyperlink[ van kanker.nl. U staat er voor in dat het materiaal, de website of applicatie waarin in de Informatieproducten openbaar worden gemaakt van voldoende kwaliteit is, voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat de rechten en (privacy)belangen van gebruikers en/of andere personen of partijen niet worden geschaad.

3.5 U mag eindgebruikers (bijvoorbeeld patiënten of naasten) geen vergoeding vragen voor (het gebruik van) de Informatieproducten en de Informatieproducten ook niet anderszins voor commerciële doeleinden gebruiken waarbij de eindgebruiker (waaronder de patiënt of de naaste) dient te betalen.

3.6 Alle Intellectuele Eigendomsrechten blijven berusten bij Kanker.nl of bij een derde van wie Kanker.nl een gebruiksrecht heeft verkregen. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten

3.7 U vrijwaart Kanker.nl voor aanspraken van derden ter zake van een (eventuele) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van uw gebruik, waaronder ook openbaarmaking, van de Informatieproducten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Ofschoon wij met betrekking tot de Informatieproducten de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste Informatieproducten. Het gebruik van de Informatieproducten is volledig voor uw eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige Informatieproducten of van niet geleverde Informatieproducten.

4.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door u geleden schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, tenzij deze schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, in welk geval wij uitsluitend aansprakelijkheid zijn voor de directe schade zulks tot een maximum van € 100 (zegge: honderd euro) per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de kosten die u redelijkerwijs heeft moeten maken om onze tekortkoming te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie wel aan de overeenkomst beantwoordt en (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

4.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is volledig uitgesloten.

Artikel 5 Gebruik van persoonsgegevens

5.1 Indien u Informatieproducten bestelt worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het versturen van de Informatieproducten. Op de verwerking van de persoonsgegevens is het Privacybeleid van Kanker.nl van toepassing.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via onze website www.kanker.nl bekend worden gemaakt. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u het gebruik van de Informatieproducten beëindigen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Informatieproducten wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.

6.2 Indien u vragen heeft over de Informatieproducten, deze gebruiksvoorwaarden of de verwerking van uw(persoons)gegevens kunt contact met ons opnemen via webwinkel@kanker.nl.

6.3 Op het gebruik van de Informatieproducten en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over het gebruik van de Informatieproducten en/of deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Amsterdam, mei 2023(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 kanker.nl | sitemap | rss